PRIVACY STATEMENT

Oefentherapie Cesar Ede, gevestigd aan Eikenlaan 13-17 te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@oefentherapiecesarede.nl
Eikenlaan 13-17 6711 MA Ede
06- 38 22 32 86

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Oefentherapie Cesar Ede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

VERWERKTE BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Oefentherapie Cesar Ede verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze persoon toestemming heeft van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapiecesarede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL & GRONDSLAG

Oefentherapie Cesar Ede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Oefentherapie Cesar Ede verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor omzetbelastingaangifte en declaraties naar de zorgverzekeraars

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Oefentherapie Cesar Ede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Cesar Ede) tussen zit. Oefentherapie Cesar Ede gebruikt de volgende computerprogramma’s en systemen:

 • Winmens en Scala voor het bijhouden van de patiëntendossiers.
 • Zorgmail voor het veilig communiceren met andere zorgverleners
 • QDNA voor het uitvoeren van patiënt tevredenheidsonderzoeken (alleen met toestemming van de patiënt)
 • WordPress (Ten behoeve van de website)

Met deze bovengenoemde partijen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten ter waarborging van de privacy van de patiënt.

BEWAARPERIODE

Oefentherapie Cesar Ede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Persoonsgegevens: 15 jaar (Reden: Verplicht vanuit overheid)
 • Personalia: 15 jaar (Reden: Verplicht vanuit overheid)
 • Medisch dossier: 15 jaar (Reden: Verplicht vanuit overheid)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Oefentherapie Cesar Ede verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Cesar Ede blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

De cookies die Oefentherapie Cesar Ede plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als individu te koppelen. De informatie die door middel van cookies door Oefentherapie Cesar Ede (of derden) wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

 • Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van Oefentherapie Cesar Ede te vergemakkelijken.
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Oefentherapie Cesar Ede website te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan.
 • Voor het meten van media inzet: wij houden bij hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
 • Voor het testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Cesar Ede en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@oefentherapiecesarede.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapie Cesar Ede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens Tip-pagina

GEGEVENSBESCHERMING & BEVEILIGING

Oefentherapie Cesar Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oefentherapiecesarede.nl